STREET SUSHI QUậN 7

Contactinformation


Street Sushi Quận 7

521/3 Nguyễn Thị Thập
Quận 7Hồ Chí Minh

Delivery times

Thứ Hai
17:30 - 21:30
Thứ Ba
17:30 - 21:30
Thứ Tư
17:30 - 21:30
Thứ Năm
17:30 - 21:30
Thứ Sáu
17:30 - 21:30
Thứ Bảy
17:30 - 21:30
Chủ Nhật
17:30 - 21:30